Czy obostrzenia prewencyjne związane z małpią ospą są legalne?

Czy obostrzenia prewencyjne związane z małpią ospą są legalne?

malpia_ospa

W dniu dzisiejszym w życie weszły opublikowane wczoraj cztery „wirusowe” rozporządzenia z dnia 27 maja 2022 r.  – trzy związane z małpią ospą oraz jedno dotyczące koronawirusa.

W związku z nowym zjawiskiem zdrowotnym wydano rozporządzenie w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, które mówi, iż przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obejmują przypadki zakażeń wirusem ospy małpiej. Jest to dokładnie ten sam trick, który został zastosowany 27 lutego 2020 r., kiedy wydano rozporządzenie o objęciu przepisami ustawy zakażeń koronawirusem, co stanowiło podwalinę do wprowadzenia wszelkich restrykcji.

Co istotne na takie rozwiązanie zezwala ustawa w art. 3 ust. 2, jednak również w przypadku małpiej ospy (podobnie jak koronawirusa) nie zdecydowano się uwzględnić tej choroby w wykazie chorób zakaźnych.

Drugie rozporządzenie znowelizowało rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (z którego 25 marca 2022 r. zniknął koronawirus). Wedle tego rozporządzenia osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Istnieje jednak znacząca różnica między tym z czym mieliśmy w przypadku koronawirusa. Mianowicie rozporządzenie dt. hospitalizacji w związku z koronawirusem rozstrzygało, iż osoba chora jest kierowana do hospitalizacji, jedynie kiedy lekarz nie zlecił izolacji w warunkach domowych. Więc lekarz rozstrzygał kiedy zasadne jest kierować ludzi do szpitala.

W nowym przypadku, każdy zdiagnozowany przypadek małpiej ospy będzie wiązał się z pobytem w szpitalu, gdyż nie rozróżniono izolacji w związku z małpią ospą.

Natomiast osoba, która miała styczność z osobą chorą ma być wysłana na 21-dniową kwarantannę domową.

Trzecie z rozporządzeń nowelizuje rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu i nakłada obowiązek na lekarzy, raportowania przypadku małpiej ospy do sanepidu.

Czy obostrzenia związane z małpią ospą jest legalne?

Zgodnie z art. 33 ust 1. ustawy o chorobach zakaźnych sanepid może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną obowiązki określone w art. 5 ust. 1 (a więc hospitalizację czy kwarantannę). Tym samym, aby mówić o powstaniu obowiązku hospitalizacji czy kwarantanny w związku z małpią ospą musimy otrzymać decyzję od sanepidu.

Co więcej zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy o chorobach zakaźnych, decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób mogą być wydawane w każdy możliwy sposób i bez uzasadnienia, a po ustaniu pierwotnej przeszkody, potwierdzone na piśmie.

Tym samym sanepid mógłby kierować do hospitalizacji lub kwarantanny telefonicznie (przy rygorze zachowania formy decyzji o której mowa w przepisach prawa administracyjnego), jednak tylko w przypadku uznania, iż małpia ospa należy do zakażeń lub chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Czym są choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne i czy małpia ospa nią jest?

Tutaj sytuacja jest analogiczna jak z koronawirusem. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o chorobach zakaźnych, choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna to choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne.

Tym samym definicja ustawowa nakreśla jakie choroby są chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Katalog tych chorób zakaźnych nie jest zamknięty w definicji ustawowej. Katalog ten mogą rozszerzać przepisy ustawy zakaźnej. Art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o chorobach zakaźnych mówi, iż Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej.

Powyższa delegacja ustawowa pozwala Ministrowi Zdrowia wydać rozporządzenie na mocy której określi kryteria rozpoznawania chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Takie rozporządzenie może rozszerzyć katalog chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnej określonych w art. 2 pkt 4 (cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne), jednak Minister Zdrowia do dnia dzisiejszego nie wydał powyższego aktu wykonawczego, przez co w drodze ustawy nie można stwierdzić które choroby, oprócz wyżej wymienionych, można klasyfikować jako choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.

Tym samym nie można z mocy przepisów prawa uznać, iż małpia ospa jest chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, tym bardziej, że choroba ta nie widnieje w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1. Co prawda, na mocy art. 3 ust. 2 Minister Zdrowia wydał w dniu 27 maja 2022 r. Rozporządzenie w sprawie zakażeń wirusem ospy małpiej, o czym mowa na powyżej, jednak powyższe rozporządzenie nie rozstrzyga jednak, iż zakażenia ospą małpią są chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Rozporządzenie normuje jedynie, iż zakażenia małpią ospą są objęte przepisami ustawy.

W związku z tym, o ile hospitalizację można uznać za legalną w przypadku otrzymania decyzji sanepidu na piśmie (pozostałe formy wydania decyzji odpadają, podobnie jak przesłanka o kierowaniu przez lekarza do odbycia obowiązku hospitalizacji na podstawie art. 35 ust 1. ustawy o chorobach zakaźnych, gdyż małpia ospa nie jest ustawowo chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną), o tyle kwarantanna z uwagi na podejrzenie zakażenia jest nielegalna, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o chorobach zakaźnych kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jeśli nie mamy do czynienia z osiągnięciem ustawowego celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się takiej kategorii chorób szczególnie niebezpiecznych, nie możemy mieć do czynienia z nałożeniem legalnego obowiązku kwarantanny, nawet w przypadku wydaniu decyzji przez sanepid.

Na koniec kronikarska informacja odnośnie czwartego rozporządzenia, które weszło w dniu dzisiejszym – obostrzenia związane z koronawirusem tj. omaskowanie w placówkach medycznych i aptekach, zostały przedłużone w ramach stanu zagrożenia epidemiologicznego do 31 sierpnia 2022 r., więc na wakacje zaopatrzcie się w zestaw świeżych maseczek na wypadek wizyty u lekarza czy w aptece 🙂

Data publikacji: 31 maja 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek