Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu

Aby zorganizować zawody sportowe z wykorzystaniem dróg publicznych niezbędnym krokiem będzie stworzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
Od wielu lat, odpowiadając na potrzeby organizatorów sportowych, zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji związanej z projektem czasowej organizacji ruchu, uzyskaniem potrzebnych opinii Policji i Zarządów Dróg w celu zatwierdzenia projektu.
Projektu czasowej organizacji ruchu w związku z organizacją zawodów należy poddać opiniowaniu policji, a następnie zatwierdzić u odpowiednich organów.
Od tego, w jakiej jednostce policji należy uzyskać opinię i gdzie należy zatwierdzić projekt zależy kategoria dróg na których poprowadzisz trasę imprezy sportowej i na jakich ustawisz oznakowanie związane z objazdem dla ruchu kołowego. Tym samym, jeśli wykorzystujemy:
  • drogę gminąpotrzebujemy opinię Zarządcy Drogi (np. Urząd Gminy) i zatwierdzamy projekt u Zarządzającego Ruchem (Wójt);
  • drogę powiatowąpotrzebujemy opinię Komendy Powiatowej/Miejskiej Policji, opinię Zarządcy Drogi (np. Zarząd Dróg Powiatowych) i zatwierdzamy projekt u Zarządzającego Ruchem (Starostwa lub Prezydent Miasta na prawach powiatu);
  • drogę wojewódzką potrzebujemy opinię Komendy Wojewódzkiej Policji, opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich i zatwierdzamy projekt w Urzędzie Marszałkowskim;
  • drogę krajową potrzebujemy opinię Komendy Wojewódzkiej Policji, opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i zatwierdzamy projekt w GDDKiA (choć często wystarcza sama opinia) oraz w Urzędzie Marszałkowskim.
Jeśli określona droga przebiega przez kilka powiatów lub nawet województw musimy uzyskać opinię i zatwierdzenia w odrębnych jednostkach administracyjnych dla poszczególnych odcinków.
Otrzymanie opinii oraz zatwierdzenie projektu nie jest obwarowane opłatami urzędowymi. Każdy urząd ma na zaopiniowanie projektu i jego zatwierdzenie 30 dni, a ostateczną wersję projektu z wszystkimi wymaganymi opiniami należy złożyć na 30 dni przed planową datą imprezy. 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 września 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
     a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
       b) parametry geometrii drogi;
3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7) nazwisko i podpis projektanta.
Tym samym proces projektowania i uzyskiwania poszczególnej dokumentacji do ostatecznego zatwierdzenia projektu jest złożone i należy rozpocząć go z odpowiednim wyprzedzeniem.
Z przyjemnością pomożemy Państwu sprawnie przejść przez ten złożony proces.

Sprawdź szczegóły i skontaktuj się w celu wyceny Twojego PCOR