Rząd zaczyna znosić obostrzenia odnośnie choroby, która nie jest szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna

teddy-g24c7ac627_1920
RZĄD ZACZYNA ZNOSIĆ OBOSTRZENIA ODNOŚNIE CHOROBY, KTÓRA NIE JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA I WYSOCE ZAKAŹNA
 
10 lutego 2022 r. pojawiła się nowelizacja rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (częściowo legalnego) oraz rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nielegalnego).
 
📍 Na mocy pierwszego rozporządzenia:
 
▶️ skraca się izolację w warunkach domowych z powodu choroby COVID-19 z 10 do 7 dni;
 
▶️ uchyla się kwarantannę stykową z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 
▶️ zniesiono kwarantannę domowników po zakończeniu choroby współdomownika. Teraz domownicy odbywają kwarantannę równolegle z przebiegiem choroby współdomownika, chyba, że wykonają test, którego wynik negatywny można zwolnić z kwarantanny (bez rozróżnienia za osoby zaszczepione, niezaszczepione). Kwarantanna nie dt. jedynie osób, które w ciągu ostatniego miesiąca same przechodziły chorobę.
 
📍 W drugim rozporządzeniu doszło głównie do korekt technicznych:
 
▶️ przy kwarantannie granicznej skreślono odniesienie, iż kwarantanna jest równoznaczna z przepisami pierwszego z przytoczonych rozporządzeń – tym samym rządzący sami wprost przyznają, że kwarantanna graniczna jest nielegalna, choć i tak kwarantanna graniczna spoza Strefy Schengen wynosi obecnie 7, a nie 14 dni (tylko dla nieprzetestowanych); kwarantanna graniczna w ramach strefy Schengen to również 7 dni dla osób nieprzetestowanych i nie zaszczepionych 💉
 
▶️ uzupełniono, iż zlecenie na test może zostać wykonane poprzez system EWP, przez sanepid czy medyczne laboratoria – to oczywiście zapis nielegalny, gdyż upoważnienie ustawowe nie przewiduje do uregulowania w rozporządzenia kwestii testów PCR czy systemu teleinformatycznego EWP, w którym przetwarzane są dane osobowe osób przebywających na kwarantannie;
 
▶️ co ciekawe tworzy się pozory legalności testów PCR. Mianowicie wprowadzono ust. 14b obrzmieniu:
 
📋 Test w kierunku SARS-CoV-2 może być wykonany jako badanie przesiewowe przy użyciu wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) wprowadzonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tej ustawie, pod warunkiem że wyrób ten spełnia następujące parametry pomiaru jakości diagnostycznej: 1) czułość ≥ 85%; 2) swoistość ≥ 97%.
 
Pojawiają się tym samym po raz pierwszy parametry testu o których pisaliśmy wcześniej, że żadne przepisy tego nie ustalają. Jednak to rozporządzenie nie jest miejscem na tego typu dane techniczne, gdyż ustawa nie przewiduje tego w upoważnieniu ustawowym. 🧪🧪
 
▶️ ustala się, iż do bazy EWP nielegalnie dane osobowe wprowadzają medyczne laboratoria oraz podmioty lecznicze, które są odpowiedzialne za naruszanie danych osobowych. Jest to przerzucenie odpowiedzialności na te podmioty, gdyż zgodnie z legalnym rozporządzeniem w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi, laboratoria powinny zgłaszać pozytywne wyniki do sanepidu, a nie bezpośrednio do bazy EWP.
 
▶️ dodaje się kwestie wydania 180-dniowego zaświadczenia ozdrowieńca na podstawie pozytywnego testu antygenowego
 
▶️ zmienia się częstotliwość dezynfekcji samolotów z codziennych na raz w tygodniu
 
ZNIESIONO OBIOWIĄZEK KWARANTANNY STYKOWEJ, KTÓRA Z POWODU COVID-19 BYŁA NIELEGALNA
 
👉 Ogólnie rzecz biorąc zniesiono areszt domowy w postaci kwarantanny po kontakcie z powodu której w szczytowym momencie w zamknięciu przebywało ponad milion Polaków. Co ciekawe, co do ustawowej zasady taka kwarantanna sama w sobie w gruncie art. 34 ust 2 ustawy o chorobach zakaźnych jest legalna, jednak w praktyce sanepid rzadko kiedy realizował obowiązek nakładania kwarantanny w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o chorobach zakaźnych. Prawdopodobnie znamy tego powód.
 
Mianowicie jakakolwiek kwarantanna z powodu COVID-19 jest nielegalna. Nie chodzi o to, iż SARS-CoV2 nie widnieje na liście chorób zakaźnych, gdyż zakażenia koronawirusem są objęte przepisami ustawy.
 
📖 Niemniej art. 33 ust. 3a ustawy o chorobach zakaźnych precyzuje, iż decyzje sanepidu (od których sanepid się uchyla) wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób.
 
📖 Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy zakaźnej, choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna to choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne.
 
👉 Tym samym definicja ustawowa nakreśla jakie choroby są chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Katalog tych chorób zakaźnych nie jest zamknięty w definicji ustawowej. Katalog ten mogą rozszerzać przepisy ustawy zakaźnej.
 
📖 Art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy zakaźnej mówi, iż Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej.
 
👉 Powyższa delegacja ustawowa pozwala Ministrowi Zdrowia wydać rozporządzenie na mocy której określi kryteria rozpoznawania chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Takie rozporządzenie może rozszerzyć katalog chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnej określonych w art. 2 pkt 4 (cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne), jednak Minister Zdrowia nie wydał powyższego aktu wykonawczego, przez co w drodze ustawy nie można stwierdzić które choroby, oprócz wyżej wymienionych, można klasyfikować choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.
 
👉 Tym samym nie można z mocy przepisów prawa uznać, iż zakażenia koronawirusem SARS-CoV2 wywołujące chorobę COVID-19 są chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, tym bardziej, iż choroba ta nie widnieje w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1. Co prawda, na mocy art. 3 ust. 2 Minister Zdrowia wydał w dniu 27 lutego 2020 r. Rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, które objęło przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przepisami ustawy zakaźnej. Powyższe rozporządzenie nie rozstrzyga jednak, iż zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołujące chorobę COVID-19 są chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Rozporządzenie normuje jedynie, iż zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 są objęte przepisami ustawy.
 
👉 Warto dodać, iż na mocy art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy zakaźnej, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19. Akt ten definiuje, iż taką metodą zapobiegania chorobie zakaźnej COVID-19 są szczepienia ochronne. Tym samym na podstawie tych przepisów dowiadujemy się, iż COVID-19 jest chorobą zakaźną, a nie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.
 
Medialne doniesienia o kolejnych zakażeniach i zgonach nie mogą rzutować na prawną klasyfikację zakażeń koronawirusem SARS-CoV2 wywołujących chorobę COVID-19 jako choroby szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, gdyż nie klasyfikują ich tak przepisy ustawy zakaźnej. Opieranie się na testach diagnostycznych w kierunku wykrycia SARS-Cov2 (nie posiadających ustawowej podstawy prawnej) które kreują sytuację epidemiologiczną, jest pozaprawnym klasyfikowaniem koronawirusem SARS-CoV2 wywołujących chorobę COVID-19 jako choroby szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.
 
Data publikacji: 11 lutego 2022 r.
 

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek