Czy testowanie pracowników, zakładane w druku 1981, będzie legalne?

PCR test

CZY TESTOWANIE PRACOWNIKÓW, ZAKŁADANE W DRUKU 1981, BĘDZIE LEGALNE?

Po tym jak druk nr 1846 trafił do niszczarki, tuzy partii rządzącej wyszły z inicjatywą druku nr 1981. Jest to projekt tragikomiczny i jeszcze bardziej absurdalny w swoich założeniach od poprzedniego. W dużym skrócie, pracownik będzie zobowiązany do cotygodniowego testowania się w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV2 bez względu na status zaszczepienia.

Jeśli tego nie uczyni, będzie mógł co prawda na normalnych zasadach świadczyć swoją pracę, ale w przypadku zakażenia na terenie zakładu pracy, przewidziana zostanie możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności odszkodowawczej. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi, będzie mógł wystąpić pracownik u którego zostało potwierdzone zakażenie, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy.

Pomijamy tutaj kwestie udowodnienia, że dana osoba faktycznie transmitowała i zakaziła określonego pracownika, który wystąpi od nieprzetestowanego nieszczęśnika o odszkodowanie, gdyż jest to przedmiot abstrakcyjnych rozważań.

Biorąc pod uwagę, że projekt ten główną miarę naciska na testy, aniżeli szczepienia, górnolotni posłowie wierzący w skuteczność proponowanych rozwiązań w zwalczeniu wirusa, prawdopodobnie zorientowali się, że szczepienia nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Jest to jedyny pozytywny wniosek płynący z tego projektu.

FUNDAMENT EPIDEMII – TESTY DIAGNOSTYCZNE W KIERUNKU SARS-COV-2 BEZ PODSTAWY PRAWNEJ

Wobec tego, że obecnie bardzo duży nacisk położony jest na testowanie, zarówno w tym projekcie ustawy jak i otaczającej nas obecnej rzeczywistości (masowe testowanie w całym kraju i ponad milion osób na kwarantannie), chcemy poruszyć mocno zaniedbaną tematykę dt. legalności testów PCR. Jak dobrze wiemy, cały fundament iluzji epidemii zbudowany jest na testach PCR. Jednak praktycznie w ogóle się nie mówi, że testy PCR nie mają swojej ustawowej podstawy prawnej!

O testach diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 mowa jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowionych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jednak upoważnienie ustawowe nie przewiduje do uregulowania w rozporządzeniu kwestii badań sanitarno-epidemiologicznych, którymi zgodnie z ustawową definicją wyrażoną w art. 2 pkt 1 są również badania laboratoryjne. Testy te są również określane tak w orzecznictwie np. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 23 listopada 2020 r. (II SAB/Wa 469/20) wskazał: Zatem test diagnostyczny w kierunku zakażenia COVID-19 jest badaniem sanitarno-epidemiologicznym.

Toteż rozporządzenie przeciwepidemiczne wykonuje kwestie nieznane ustawie przez co są niezgodne z art. 92 KRP. Brak ustawowej podstawy prawnej do wykonywania testów w kierunku wykrycia koronawirusa SARS CoV-2 sprawia, iż testowanie nie może otwierać ścieżki do poszczególnych reperkusji takich jak odszkodowanie za zakażenie.

Zgodnie z art. 6 ust 1. Ustawy o chorobach zakaźnych, obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (a więc np. testem w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV2), określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, podlegają podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną. Natomiast podejrzanymi o zakażenie lub chorobę zakaźną nie są dowolne osoby, gdyż art. 2 pkt 21 ustawy precyzyjnie definiuje kto jest taką osobą. Osoba podejrzana o zakażenie to osoba u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Tym samym obligatoryjne testowanie wszystkich pracowników pod groźbą wypłaty odszkodowania jest sprzeczne z ustawą o chorobach zakaźnych, gdyż badaniom sanitarno-epidemiologicznym w teorii podlegają tylko osoby chore i podejrzane o zachorowanie, a nie wszyscy prewencyjnie.

Co więcej, nawet hipotetycznie przyjmując, iż dana osoba spełniła warunki do określenia jej osobą podejrzaną o chorobę zakaźną (czyli taką, która ma objawy) to obowiązkowy test w kierunku wykrycia koronawirusa SARS-CoV2 jest nadal rozwiązaniem niezgodnym z prawem, ponieważ stosowanie przepisów art. 6 ustawy o chorobach zakaźnych jest uwarunkowane art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o chorobach zakaźnych, który mówi, iż Minister Zdrowia wyda w drodze rozporządzenia wykaz rodzajów obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzenia tych badań. W takim rozporządzeniu powinny zostać ujęte techniczne uwarunkowania testów w kierunku wykrycia koronawiursa SARS-CoV2, a co istotne takie rozporządzenie nie zostało wydane po dzień dzisiejszy!

Zatem, jeśli obecnie idziemy do lekarza z dowolnymi objawami choroby i lekarz kieruje nas na obowiązkowy test to mamy prawo odmówić wykonania takiego testu, bez konsekwencji w postaci nałożenia kwarantanny w oczekiwaniu na test – ponieważ przepisy prawa nie regulują wykazu rodzajów obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2. Lekarz może co prawda nałożyć izolację bez testu z tego powodu, że podejrzewa chorobę zakaźną, a negatywny test mógłby znieść taką izolację, niemniej nie jest to praktykowane i w takich sytuacjach nielegalnie nakłada się kwarantannę, jako karę za nieprzetestowanie się.

Co więcej w ustawie o chorobach zakaźnych odnajdujemy inne upoważnienie ustawowe w postaci art. 3 ust. 4 pkt 3. Zgodnie z tym przepisem Minister Zdrowia wyda w drodze rozporządzenia rodzaje badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych. Co istotne po dzień dzisiejszy, a za chwilę miną 2 lata jak testy PCR robią furorę, Minister Zdrowia nie wydał takiego rozporządzenia. Dlaczego? Gdyż, może test PCR nie nadają się do identyfikacji biologicznej koronawirusa? Tak czy siak, testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV2 nie mają swojej legalnej ustawowej podstawy prawnej i są nieobowiązkową formą testu, nie mogą rodzić też żadnych konsekwencji prawnych.

Tym samym taki test może być wykonany jedynie na wyraźną zgodę zainteresowanego, a zgodnie z art. 17. Ustawy o prawach pacjenta Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Nie można więc nową ustawą, jeśli w obecnym kształcie nie rozstrzyga ona, iż test PCR jest badaniem sanitarno-epidemiologicznym i niereguluje jego warunków technicznych, nałożyć takiego obowiązku na pracowników pod groźbą wypłaty odszkodowania.

Tak więc pomysł obowiązkowego testowania pracowników, pomijając absurd jak one mają cotygodniowo wyglądać, jest całkowicie niezgodny z prawem, ponieważ nie istnieje katalog rodzajów obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych ani rodzajów badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych, w tym przypadku koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Nawet jeśli takie katalogi zostaną sformułowane, to wówczas obowiązek będzie dotyczył tylko osoby podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, a nie ogół pracującego społeczeństwa.

Data publikacji: 29 stycznia 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek