Czy w 2023 r. nastąpi masowy pobór do wojska?

CZY W 2023 r. NASTĄPI MASOWY POBÓR DO WOJSKA?
Sprawa wezwania sieradzkich mężczyzn na spotkanie do Wojskowego Centrum Rekrutacji spowodowała szum medialny odnośnie widma masowego powoływania Polaków do wojska w 2023 r. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny tłumaczymy czego można spodziewać się w przyszłym roku.
7 grudnia 2022 r. do Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) w Sieradzu zgłosiło się kilku cywili, którzy otrzymali wezwanie w związku z określeniem potencjału powołania na ćwiczenia wojskowe. Czy ustawa o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r. zezwala na masowe wcielenia do wojska osób, które dotychczas nie miały nic wspólnego z wojskiem?
KAŻDY POLAK PO 18 ROKU ŻYCIA JEST ŻOŁNIERZEM
Zacznijmy od tego, iż zgodnie z art. 59 ustawy o obronie Ojczyzny, każdy mężczyzna kończący w danym roku kalendarzowym 19 lat jest zobowiązany stawić się na wezwanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do kwalifikacji wojskowej.
Wezwany na kwalifikację wojskową mężczyzna może ubiegać się na żądanie o zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego, a także utracone wynagrodzenie z powodu obowiązku stawiennictwa (art. 59 ust 7 pkt 2 zw. z art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy). Osoba, która zaniecha obowiązkowi bez uzasadnionej przyczyny może podlegać grzywnie w celu przymuszenia do spełnienia obowiązku albo przymusowo doprowadzona do jednostki przez Policję.
Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
Skutkiem kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 58 ustawy jest nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osoby do pasywnej rezerwy.
CZYM JEST PASYWNA REZERWA?
Art. 131. ustawy rozróżnia służbę w rezerwie aktywną oraz pasywną. Aktywną rezerwę tworzą osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 roku życia.
Natomiast pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (poprzez kwalifikację wojskową) i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, i nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 roku życia.
Tym samym każdy kto z mocy ustawy przeszedł kwalifikację wojskową (de facto każdy Polak po 18. Roku życia), a nie zgłosił chęci pełnienia służby w rezerwie aktywnej, przynależy jako żołnierz szeregowy do rezerwy pasywnej.
USTAWOWE OBOWIĄZKI OBYWATELI RP WOBEC OJCZYZNY
Na wstępie należy rozróżnić, iż zgodnie z art. 618 ustawy każdy posiadający obywatelstwo polskie, ukończywszy 16, a nie przekroczywszy 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.
Obowiązek świadczenia takiego obowiązku nakładany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w terminie w niej określonym, jednak można się od niej odwołać do wojewody za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Za wykonanie świadczenia osobistego należy się wynagrodzenie w postaci ryczałtu, bądź utraconego dochodu w efekcie nie wykonanej pracy.
Ustawa w art. 628 Ustawy rozróżnia także świadczenia rzeczowe. Mianowicie na osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego.
Podobnie jak w przypadku świadczeń osobistych, obowiązek świadczeń rzeczowych może być nałożony w drodze decyzji administracyjnej z możliwością odwołania, a za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego przysługuje jego posiadaczowi ryczałt w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej wskutek jego dostarczenia oraz stawce jego amortyzacji.
JAKIE OBOWIĄZKI POSIADA SZEREGOWY PASYWNEJ REZERWY?
Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 248 ustawy, przynależenie do pasywnej rezerwy polega na obowiązku odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Obywanie takich ćwiczeń może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego.
Osoby przynależne do pasywnej rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych albo jednostkach organizacyjnych podległych MON. Służba w pasywnej rezerwie może polegać na odbywaniu ćwiczeń jednodniowych, krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni), długotrwałych (trwające nieprzerwanie do 90 dni), rotacyjnych (trwających łącznie do 30 dni i odbywanych z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego).
Czas trwania ćwiczeń wojskowych w odniesieniu do żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku, przy czym żołnierz PR może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.
Zgodnie z art. 248 ust. 4 ustawy Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, okres trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy PR oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia oraz kategorie osób powoływanych na ćwiczenia, uwzględniając ich wiek lub posiadane przez nich kwalifikacje albo uprawnienia, cel wprowadzania ćwiczeń wojskowych żołnierzy PR oraz konieczność zapewnienia efektywnego ich odbywania.
Obecnie powyższe rozporządzenie jest projektowane na rok 2023 r. Według założeń rozporządzenia w przyszłym roku na ćwiczenia ma zostać powołanych 200 000 żołnierzy rezerwy aktywnej i pasywnej.
Z motywu ustawy (art. 60 ust. 2) wynika, iż na ćwiczenia w pierwszej kolejności powoływani będą szeregowi z kwalifikacjami przydatnymi do odbycia służby wojskowej np. psycholodzy, rehabilitanci, radiolodzy, diagności laboratoryjni, informatycy, teleinformatycy, nawigatorzy, tłumacze, zawody medyczne, weterynaryjne, morskie, lotnicze.
Od decyzji administracyjnej wydanej z mocy art. 122 ustawy o obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych, żołnierz pasywnej rezerwy rezerwy ma prawo odwołać się do organu wyższego stopnia na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, jednak decyzja w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony w organie wyższym o odbyciu ćwiczeń nie może być zaskarżalna do sądu administracyjnego, gdyż możliwość taką wyłącza art. 122 ust. 3 pkt 2. Decyzja odnośnie odbycia ćwiczeń wojskowych, w przeciwieństwie do zobowiązania świadczenia osobistego lub rzeczowego, nie posiada rygoru natychmiastowej wykonywalności, toteż odwołanie takie tamuje realizację obowiązku.
Za niestawienie się na wezwanie odnośnie odbycia ćwiczeń wojskowych lub nie złożenie odwołania w terminie, ustawa w art. 682 przewiduje sankcje karne. Mianowicie kto będąc żołnierzem pasywnej rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe podlega karze aresztu albo grzywny.
PODSUMOWANIE
Tym samym ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie pozwala na masowe wcielanie osób do wojska w czasie pokoju. Ustawa zezwala m. in. wzywać żołnierzy pasywnej rezerwy (czyli de facto każdego mężczyznę po 18 roku życia do 55 roku życia, nie mających nic wspólnego z wojskiem poza stawiennictwem się na kwalifikacji wojskowej) na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Trudno jednak je nazwać masowymi, gdyż rozporządzenie wydane na podstawie przepisów ustawy regulują liczbę takich powołań, a ustawa zawiera szczegółowe wytyczne ku temu.
Żołnierz pasywnej rezerwy może zostać powołany do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie stanu wojennego, jednak to już temat na osobny artykuł.
Data publikacji: 13 grudnia 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek