Obowiązkowe szczepienia medyków stają się faktem! Jednak czy są legalne?

Obowiązkowe szczepienia medyków stają się faktem! Jednak czy są legalne?

Vaccine

23 grudnia 2021 r., podczas przedświątecznej zawieruchy, opublikowano rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w którym dodano §12a za pośrednictwem którego nałożono obowiązek szczepień medyków od 1 marca 2022 r. Obowiązkowym szczepieniom poddani zostaną:

– osoby wykonywujące zawód medyczny i uprawnioną do wykonywania świadczeń medycznych oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w placówkach medycznych;

– farmaceuci oraz osoby zatrudnione w aptece;

– studenci kierunków medycznych

Obowiązek szczepień powyższych grup wpisano to flagowego rozporządzenia z 20 marca 2020 r., które wprowadza stan epidemii na terenie Polski. Pozwala na to zmodyfikowana w marcu 2020 r. ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mianowicie rozporządzenie to wydane jest na mocy art. 46 ust. 2 i ust. 4

Art. 46 ust. 2 ustanawia, iż jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Natomiast art. 46 ust. 4, iż w tym rozporządzeniu można ustanowić poszczególne rozwiązania, w tym obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych o których mowa w ust. 3 oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.

Z kolei art. 46 ust. 3. stanowi, iż Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.

USTAWA NIE POZWALA DOPRECYZOWAĆ TAKIEGO OBOWIĄZKU ROZPORZĄDZENIEM Z POWODU OMYŁKI USTAWODAWCY

Tym samym ustawa przewiduje i daje wytyczne do wydania takiego rozporządzenia z takim obowiązkiem. Jednak cała konstrukcja sypie się w art. 46 ust. 3. Mamy tam odwołanie, iż w stanie epidemii można nałożyć obowiązek szczepień ochronnych przeciw zakażeniom i chorobom zakaźnym o których mowa w art. 3. ust. 1 (a więc zakażenia koronawirusem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2). Natomiast szczepienia te można nałożyć na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2. Teraz zadanie dla Państwa – proszę wejść w ustawę o chorobach zakaźnych i odszukać art. 17 ust. 9 pkt 2 (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zapobieganie-oraz-zwalczanie-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-17507739).

Na dzień wydania tego obowiązku, punkt ten nie istnieje! Więc nie można ustawowo stwierdzić na kogo można nałożyć obowiązek szczepienia w drodze rozporządzenia, gdyż takiej sytuacji nie przewiduje wskazany ustęp będący wytycznymi do wydania rozporządzenia.

Innym słowem, nie jesteśmy w stanie zrekonstruować na kogo może być nałożony obowiązek w drodze rozporządzenia, gdyż w wytycznych do wydania rozporządzenia wskazano, iż mogą być to „osoby inne”, niż te określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2. Jednak punkt ten nie istnieje, więc nie wiemy co to za osoby, tym samym też nie jesteśmy w stanie określić katalogu „osób innych”.

Tak więc z tego powodu wprowadzany znienacka obowiązek jest nielegalny! Stworzenie katalogu osób będących medykami zobowiązanymi do poddania się obowiązkowych jest przekroczeniem delegacji ustawowej, gdyż z ustawowych wytycznych nie wynika na kogo można nałożyć taki obowiązek w drodze rozporządzenia w czasie trwania stanu epidemii.

Jest tutaj popełniony błąd ustawodawcy (w naszej opinii celowy, aby nie ponosić odpowiedzialności za swoje decyzje) dyskwalifikujący obowiązek, gdyż punkt odnośnie określenia osób i grup zobowiązanych poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ustawie istnieje, jednak w innym miejscu. Nie będziemy go tutaj wskazywać, aby nie poczuwać przeciwnika do naprawienia błędu. Gdyby nawet była to omyłka podczas tworzenia tego zapisu w marcu 2020 r., do tego czasu na pewno by go naprawiono.

CAŁA RZECZPOSPOLITA NIE JEST OBSZAREM, A POWIERZCHNIĄ

Po drugie można się przyczepić również do kolejnego przekroczenia delegacji ustawowej. Zgodnie z art. 46 ust. 2 jeżeli epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia. Natomiast w § 1 rozporządzenia czytamy, iż okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z wykładnią prawa i językową definicją PWN „obszar to ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów; też: określona powierzchnia czegoś”. Tym samym przestrzenią jest Rzeczpospolita, gdzie można stanowić prawo. Natomiast w rozporządzeniu mowa o obszarze, którym zgodnie z wykładnią językową nie jest Rzeczpospolita. Obszar to określona część terenu, przestrzeni, powierzchni. Więc obszarem na którym można ustanowić stan epidemii były np. przestrzeń Rzeczpospolitej z wyłączeniem Koziej Wólki. Byłaby to ograniczona część przestrzeni.

Nawet kiedy wpiszemy w Google frazę „Obszar Rzeczpospolitej” to Google pokazuje nam „powierzchnię”, czyli przestrzeń w km², a nie obszar. Co ciekawe bardzo wysoko pozycjonowane pod tą frazą jest niniejsze nieszczęsne rozporządzenie, co może wskazywać na nieprawidłowość językową sformułowania „obszar Rzeczpospolitej”, W przestrzeni językowej nie istnieje coś takiego jak obszar Rzeczpospolitej jako całość kraju. O obszarze Rzeczpospolitej mówimy jako o części kraju. Więc rozporządzenie wprowadzające stan epidemii, a teraz również obowiązek szczepień nie wskazuje na jakim obszarze, czyli części Rzeczpospolitej wprowadza się określone rozwiązania. Przyjęcie, że obszar Rzeczpospolitej to całość kraju wykracza poza delegację ustawową do wprowadzenia stanu epidemii z art. 46 ust. 2 mówiącej o obszarze więcej niż jednego województwa. Obszarze, a nie powierzchni czy przestrzeni całego kraju.

Tym samym jest to argument świadczący, iż cały stan epidemii, a wraz z nim wszystkie stosowane rozwiązania są wydane w przekroczeniem delegacji ustawowej, a więc niekonstytucyjne w świetle art. 92 ust 1. KRP.

Dlatego też sparaliżowano Trybunał Konstytucyjny, aby nie upadł ten niekonstytucyjny epidemiczny porządek prawny. W każdej sprawie osobno trzeba dochodzić swoich konstytucyjnych praw w sądzie wobec domniemania konstytucyjności ustaw. Tym samym medyk nie chcący poddać się szczepieniem preparatem, w razie czekających go konsekwencji z niewywiązania się obowiązku, będzie musiał przed sądem wykazać na wzór powyższego niekonstytucyjność obowiązku i zapewne wygra. Jednak nie tak powinno wyglądać dochodzenie swoich konstytucyjnych praw na terenie Rzeczpospolitej.

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ MEDYKÓW MIAŁ BYĆ W NOWEJ USTAWIE

Co ciekawe ostatnio pisaliśmy, iż w projekcie ustawy 1846 pojawił się zapis mówiący o obowiązku szczepień medyków. Jednak teraz Ministerstwo Zdrowia wprowadza taki obowiązek rozporządzeniem, jeśli równocześnie jest przygotowywana pod to ustawa. Czy to znak, że ustawa segregacyjna 1846 nie wejdzie w życie, a obowiązek szczepień będzie realizowany w sposób nielegalny? Czas pokaże.

Data publikacji: 28 grudnia 2021 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek