NSA UZNAJE KWARANTANNĘ GRANICZNĄ ZA NIELEGALNĄ

KWarantanna obrazek

NSA UZNAJE KWARANTANNĘ GRANICZNĄ ZA NIELEGALNĄ

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego spływają skargi kasacyjne z nielicznych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które przyznały rację sanepidowi lub takich w których sanepid przegrał, ale złożył skargę kasacyjną.

NSA wydał ważne wyroki dla wszystkich powracających z granicy i nie mających zamiaru zamykać się w domu na 10 dni. 19 października 2021 r. NSA (II GSK 1224/21), podtrzymał wyrok WSA w Warszawie o uchyleniu kary administracyjnej w wysokości 5 tys. zł i umorzeniu postępowania administracyjnego za nieprzestrzeganie kwarantanny granicznej. Sprawa trafiła do NSA po złożeniu skargi kasacyjnej przez sanepid (podobnie jak sprawy II GSK 781/21, II GSK 1010/21 z 8 września 2021 r., gdzie skargę kasacyjną wniósł katowicki sanepid). Co ciekawe w skargach kasacyjnych sanepid, próbował wybielić swoje błędy i naruszenia kodeksu postępowania administracyjnego oraz udowodnić zgodność prawa z Konstytucją, podczas gdy organ ten nie ma kompetencji rozstrzygać o zgodności rozporządzeń i ustaw z Konstytucją, co każdorazowo dumnie ogłaszają w swoich decyzjach, które bezprawnie gnębią obywateli (sic!).

Z rozważań sędziego NSA w powyższych wyrokach wynika niezwykle istotna kwestia:

  • Warunkiem formalnym zgodnego z Konstytucją ograniczenia praw obywateli jest ustanowienie ich tylko w ustawie. Oznacza to, że niedopuszczalne prawnie (z uwagi także na wskazane wyżej zasady prawidłowej legislacji) jest przeniesienie przez ustawodawcę na władzę wykonawczą kompetencji do stanowienia przepisów ograniczających wolności i prawa obywateli gwarantowanych ustawą zasadniczą.

NSA powołuje się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z którego niezbicie wynika, że w rozporządzeniu powinny być zatem zamieszczane jedynie przepisy o charakterze technicznym, niemające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki.

  • Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowanie w ustawie uregulowań blankietowych, pozostawiających organom władzy wykonawczej swobodę normowania ostatecznego kształtu owych ograniczeń, a w szczególności wyznaczania zakresu tych ograniczeń” (vide: Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98, publ. OTK 2000/1/3).

Więc samo upoważnienie ustawowe w postaci art. 46b pkt 5 (możliwość nałożenia kwarantanny za pomocą rozporządzenia) czy art. 46b pkt 13 (możliwość nałożenia nakazu zakrywania ust i nosa) jest wysoce niewystarczającą techniką legislacyjną, aby w drodze aktu wykonawczego dowolnie ograniczać prawa i wolności obywateli. Każde z tych ograniczeń powinno zostać wpisane bezpośrednio w ustawę, a rozporządzenie może rozstrzygać kwestie techniczne rozwiązań.

Biorąc pod uwagę powyższe, prawidłowe ustanowienie nakazu zakrywania ust i nosa brzmiało by np.:

Art. xx
Ust 1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w trakcie trwania stanu epidemii na osoby przebywające w strefie zero nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa.

Ust 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  • wykaz stref zero
  • okoliczności, obszary, obiekty w strefie zero w których nakłada się na przebywające tam osoby nakaz zakrywania ust i nosa
  • sposób realizacji nakazu zakrywania ust i nosa
  • wyjątki od nakazu zakrywania ust i nosa
  • możliwość weryfikacji zaświadczeń zdrowotnych przez wymienione służby zgodnie z art. 9 ust 2 pkt i ustawy o RODO

– mając na względzie rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego lub choroby zakaźnej oraz potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony zdrowia publicznego.

Tak skonturowany przepis w ustawie powoduje, że nakaz zakrywania ust i nosa, jako ograniczenie praw i wolności obywateli wynikałby z ustawy, a kwestie techniczne zostałyby wymienione w rozporządzeniu.

Powyższy przykład zawiera również wytyczne, czego obecnie brakuje w stosunku do rozporządzenia epidemicznego z którego wywodzi się kwarantanna graniczna. Przez to zgodnie ze stanowiskiem NSA kwarantanna graniczna jest również niekonstytucyjna, gdyż gwałci art. 92 KRP, a ograniczenie poruszania się po RP wynikające z rozporządzenia, nie wykonuje ustawowego upoważnienia, ale w istocie uzupełnia jej treść o postanowienia, których w ustawie nie ma i tym samym ingeruje w istotę konstytucyjnych praw i wolności, tym samym naruszając art. 52 KRP.

NSA uznało również, wbrew temu co napisane jest w rozporządzeniu, że powrót z zagranicy nie jest tożsamy z kontaktem lub narażeniem się na chorobę zakaźną, a zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy jest to konieczne, aby kwarantanna została nałożona w drodze decyzji. To bardzo ważne stanowisko, gdyż na szczeblu WSA, nie zawsze było to podniesione, a wręcz negowane i uważane, że kwarantanna graniczna w tym zakresie jest konstytucyjna. NSA rozwiał wszelkie wątpliwości.

Ponadto NSA w powyższej sprawie zawarł niezwykle istotną konkluzję, którą można wykorzystać do obecnego nakazu zakrywania ust i nosa oraz brak adresata nakazu. Mimo, iż przepis mówiący o nałożeniu kwarantanny granicznej zawiera adresata (osoba przekraczająca granicę) to NSA zarzucił, iż przepis jest niejasny i nieprecyzyjny:

  • „Przepis niejasny i nieprecyzyjny rodzi u jego adresatów niepewność co do zakresu ich praw i obowiązków, a organom, które go stosują, daje zbyt dużą swobodę i możliwość zastępowania prawodawcy w zakresie przesądzania tych kwestii, które uregulował on w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom, które mają je stosować, nadmiernej swobody przy ustalaniu zakresu ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki”.
  • „Jak wskazują autorzy komentarza do  2Konstytucji RP, przywołując w tym zakresie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, dla oceny zgodności sformułowania określonego przepisu prawa z wymaganiami poprawnej legislacji istotne są przy tym trzy założenia:

1) każdy przepis ograniczający konstytucyjne wolności lub prawa winien być sformułowany w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić, kto i w jakiej sytuacji podlega ograniczeniom;

2) przepis ten powinien być na tyle precyzyjny, aby zapewniona była jego jednolita wykładnia i stosowanie;

3) przepis taki powinien być tak ujęty, aby zakres jego zastosowania obejmował tylko te sytuacje, w których działający racjonalnie ustawodawca istotnie zamierzał wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw”

Jest to argumentacja idealnie nadająca się do nakazu zakrywania ust i nosa, gdyż powyższe założenia nie są spełniane przez obecny konstrukcję nakazu.

Podobne stanowisko NSA utrzymało w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2021 r. (II GSK 427/21), gdzie uchylono karę i postępowanie administracyjne, mimo, iż WSA Kielce przyznał rację sanepidowi wobec mężczyzny, który usiadł na ławce pod budynkiem sanatorium w Busku Zdroju, gdzie miał przebywać na kwarantannie granicznej.

Jednak w orzecznictwie NSA pojawił się jeden niezwykle kontrowersyjny i haniebny wyrok. Mianowicie podtrzymano sanepidowską karę za zorganizowanie zgromadzenia, podczas którego pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach rozdawali ręcznie uszyte maseczki w kwietniu 2020 r. Jak do tego doszło? O tym już niebawem w kolejnym artykule.

Data publikacji: 26 listopada 2021

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek