WSA Poznań stwierdza, iż nakładanie kwarantanny bez decyzji to czynność bezskuteczna

WSA Poznań stwierdza, iż nakładanie kwarantanny bez decyzji to czynność bezskuteczna

SANEPID

W dniu 25 lutego 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok IV SA/Po 1022/21 w przedmiocie nałożenia kwarantanny bez decyzji administracyjnej. Sąd ogłosił, iż taka czynność jest bezskuteczna, w związku z czym kwarantanna de iure nie istniała. Otwiera to drogę do uzyskania odszkodowania za nałożenie kwarantanny bez decyzji administracyjnej.

Na wstępie Sąd zauważył, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie przekazał wraz ze skargą akt sprawy. Mianowicie skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Organ zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Można więc domniemać, iż nakładając kwarantannę sanepid nie dokonał żadnego dochodzenia epidemiologicznego. Organ nie zgromadził żadnych dowodów na kontakt osoby skierowanej na kwarantannę, nie poczyniono w związku z tym żadnych aktów administracyjnych. Brak było również decyzji o skierowaniu do odbycia obowiązku kwarantanny. Sanepid z automatu na podstawie informacji nielegalnie przekazanej przez dyrekcję szkoły (bez żądania sanepidu) wpisał dane osoby skierowanej do kwarantanny do bazy SEPiS oraz zapewne do EWP, aby osoba ta mogła być kontrolowana przez policję.

Sąd stwierdził, iż już z powodu braku przedstawienia aktów sprawy, należało stwierdzić bezskuteczność nałożonej kwarantanny. Jednak sąd pokusił się o analizę stanu prawnego. Zgodnie z art. 5 ustawy o chorobach zakaźnych osoby przebywające na terenie RP są zobowiązane do poddanie się kwarantannie na zasadach określonych w ustawie. Zasady te określa art. 33 i art. 34 ustawy. Ogólnie rzec biorąc z artykułów tych wynika, iż do obowiązku m. in. kwarantanny może skierować osobę podejrzaną o zakażenie w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawa zezwala na przedstawienie decyzji bez uzasadnienia, w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie, jednak forma ta musi posiadać cechy decyzji administracyjnej, a nie komunikatu jak to sanepid czynił (telefony w formie informacji kierowania na kwarantannę, SMS-y, informacje na IKP). Ponadto przekazane decyzji  administracyjnej w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

Pochodzące z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowionych obowiązków, nakazów i zakazów odstępstwo od wydawania decyzji administracyjnej nie mieści się w delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia przez co jest niekonstytucyjne oraz jest sprzeczne z ustawą o chorobach zakaźnych i kodeksem postępowania administracyjnego.

Tym samym WSA w Poznaniu podniósł to o czym pisaliśmy od wielu miesięcy. Każdą kwarantannę bez decyzji administracyjnej należy uznać za bezskuteczną.

Data publikacji: 24 marca 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek