Sanepid wyjęty spod kontroli sądowej, ponieważ… nie przestrzega prawa przy nakładaniu kwarantanny

komunikat_sanepid_0

SANEPID WYJĘTY SPOD KONTROLI SĄDOWEJ, PONIEWAŻ… NIE PRZESTRZEGA PRAWA PRZY NAKŁĄDANIU KWARANTANNY

W dniu 9 lutego 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wypowiedział się w postanowieniu IV SA/Po 1004/21 w sprawie działania sanepidu nakładającego kwarantannę na nauczyciela po jego styczności z „pozytywnym” uczniem. Nauczyciel wniósł skargę administracyjną do sądu na bezprawne działania sanepidu. Sąd administracyjny jednak oddalił skargę, ponieważ… sanepid działa poza prawem tj. kodeksem postępowania administracyjnego, więc sprawa nie zasługiwała na rozpatrzenie, gdyż nie dt. prawa administracyjnego i zakresu działalności sądu administracyjnego.

Nauczyciel został skierowany na kwarantannę po uzyskaniu informacji od dyrekcji oraz otrzymaniu SMS-u, który nie spełniał wymogów formalnych decyzji administracyjnej. SMS-y rozsyłała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE), która jest jednostką podległa Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS). Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS; art 5. ust 1 pkt 4) oraz chorobach zakaźnych (art. 33 ust. 1), PSSE nie ma uprawnień do wystawiania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do PPIS), a tym bardziej do wysyłania SMS-ów będących tylko niewiążącym komunikatem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu tłumaczy, iż:

Objęta skargą czynność poinformowania skarżącego o nałożeniu na Niego obowiązku kwarantanny przez Sanepid nie spełnia powyższych warunków uznania ją za akt administracji publicznej. Nie jest to decyzja, nie została ona podjęta przez organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, a tym bardziej ścisłym. Nie rozstrzyga też o prawach i obowiązkach administracyjnoprawnych skarżącego. Nie jest ona zatem sprawą administracyjną w rozumieniu art. 1 k.p.a. Żaden przepis szczególny nie przewiduje też możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego

Tym samym sanepid swoim działaniem wyjął się spod ram prawa, zamykając w domach miliony Polaków. Zgodnie z sentencją sądu administracyjnego, działania sanepidu są fikcyjne i nie mieszczą się w granicach prawa administracyjnego. Tym samym każda kwarantanna nakładana bez decyzji administracyjnej de iure nie obowiązuje.

Baner NewsMap (1)

W powyższej części nie sposób się nie zgodzić z postanowieniem WSA. Nie znamy jednak dokładnej treści skargi do Sądu Administracyjnego. Natomiast naszym zdaniem zgodnie z art. 67 KPA organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności. Więc jeśli sanepid celowo omija przepisy prawa, aby działać na szkodę ludzi, należy się kontrola sądowa w związku z pogwałceniem art. 6 i 7 KPA w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 PPSA – a więc skarga na czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w KPA. Tym samym naszym zdaniem warto do WSA skarżyć nie samą czynność próby nałożenia kwarantanny (gdyż nie jest nakładana), a fakt przetwarzania danych osobowych w celu kontroli odbywania kwarantanny, więc przekroczenie uprawnień i ustawowych obowiązków. Mianowicie przetwarzanie danych w bazie EWP jest niezgodne z przepisami wynikającymi z art. 8a ustawy o PIS.

DLACZEGO KWARANTANNA NIE JEST NAŁOŻONA, A KONTROLUJE MNIE POLICJA⁉️

Problemem polega na tym, iż sanepid tak naprawdę nie nakłada obowiązku kwarantanny, a wysyła informację (w formie elektronicznej, czy telefonicznie), iż dane poszczególnej osoby trafiły do systemu teleinformatycznego EWP (Ewidencja Wjazdów do Polski). Tym samym sanepid przetwarza dane osobowe w bazie EWP, która wywodzi się z rozporządzenia przeciwepidemicznego (§2 ust. 4 pkt 1) i jako jedyny system informacji w ochronie zdrowia nie posiada ustawowej podstawy prawej (upoważnienie ustawowe art. 46b pk 1-6; 8-13, nie przewiduje do uregulowania rozporządzeniem takiego systemu teleinformatycznego).

Tym samym sanepid przetwarza w sposób bezprawny dane osobowe osób w bazie EWP. Na podstawie art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy o PIS wydano rozporządzenie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym rozporządzeniu nie ma bazy EWP, więc sanepid nie ma prawa przetwarzać danych osobowych w tymże systemie teleinformatycznym, który jest administrowany przez Ministra Zdrowia. Jeśli nie jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa ciążący na administratorze, to mamy do czynienia z naruszeniem art. 9 ust 1 RODO zarówno przez sanepid jak i Ministra Zdrowia, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek wynikająca z art. 6 ust. 1 czy art. 9 ust. 2 RODO.

Nielegalnie wpisane przez sanepid i przetwarzane dane osobowe przez Ministra Zdrowia w bazie EWP, na mocy §2 ust. 8 rozporządzenia przeciwepidemicznego są udostępniane różnym organom, m. in. policji. Policja, na podstawie nielegalnie udostępnionych danych osobowych, wykonuje wynikające z ustawy o policji działania kontrolne polegające na wykrywaniu wykroczeń (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o policji) w zw. z art. 15zzzn ust. 2 specustawy covidowej, mówiącej o stwierdzeniu naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (obowiązek odbycia nałożonej przez właściwy organ kwarantanny wynikającej z przepisów prawa), może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji.

Więc w całym tym sprytnie przemyślanym mechanizmie policja wykonująca kontrole jest najmniej winna, gdyż wykonuje swoje ustawowe zadania i nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania sanepidu, który de iure nie nakłada obowiązku kwarantanny, oraz nie ponosi odpowiedzialności za administrowanie bazy danych w której są przetwarzane dane osobowe.

Niemniej, jeśli ktoś nie przestrzega obowiązku odbycia kwarantanny, która technicznie z przepisów prawa nie jest nakładana, musi się jednak spodziewać kontroli ze strony policji, która co prawda jest bezpodstawna, jednak ze względu na tak skomplikowane ułożenie przepisów prawnych możliwa do wykonania przez policję.

W przypadku stwierdzenia, iż dana osoba nie przestrzega obowiązku odbycia kwarantanny (której de iure nie ma), policja może wnosić o ukaranie takiej osoby przed sądem. Dlatego też w odpowiedzi na wyrok nakazowy należy wnieść sprzeciw i wyjaśnić, że czyn który polega na nieprzestrzeganiu kwarantanny nie zawiera znamion wykroczenia, gdyż m. in. kwarantanna nie została nałożona na podstawie przepisów prawa.

CO ZROBIĆ, JEŚLI WPISANO MNIE NIELEGALNIE DO BAZY EWP⁉️

Obecnie po zniesieniu kwarantanny stykowej ostały się jeszcze kwarantanna graniczna, kwarantanna po skierowaniu na test oraz kwarantanna z powodu zachorowania domownika. Każda z tych kwarantann z powodu COVID-19 jest nielegalna, mianowicie:

Dodatkowo, nie zważając na powyższe, kwarantanny nie są technicznie nakładane, tylko dane osobowe przekazywane do bazy EWP.

W związku z tym prowadzimy usługę polegającą na ubezpieczeniu prawnym na czas trwania kwarantanny. Jak widzimy każdą taką kwarantannę możemy zignorować, jednak konsekwencją tego może być kontrola policji i automatyczny wyrok nakazowy z karą grzywny. Dzięki nabyciu takiego ubezpieczenia mogą Państwo spokojnie funkcjonować, nie przejmując się fikcyjną kwarantanną, natomiast w razie problemów za pośrednictwem naszego adwokata wnosimy do poszczególnych organów dokumenty, które prowadzą do umorzenia sprawy.

Data publikacji: 18 lutego 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek


Baner NewsMap (1)