Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z platformy informacyjnej NewsMap.pl

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczuciu bezpieczeństwa. Prezentujemy w nim zasady korzystania z serwisu oraz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nasi użytkownicy dostarczają nam korzystając z serwisu.

NewsMap.pl jest własnością firmy NewsMap sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18; NIP: 5272782166; REGON: 365603106.

Rozdział I
Definicje

 1. Jako platformę informacyjną NewsMap.pl rozumiemy stronę internetową, wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z platformy informacyjnej NewsMap.pl.
 3. Informacja to każdy marker na mapie dodany przez redaktora do platformy internetowej NewsMap.pl.

Rozdział II
Zasady korzystania z platformy informacyjnej NewsMap.pl

 1. Korzystanie z platformy NewsMap.pl oraz rejestracja jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Wszystkich Użytkowników serwisu NewsMap.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Przesyłanie informacji do platformy NewsMap.pl i zamieszanie w bazach danych treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 4. Przesyłane przez Użytkowników Informacje do Wolnej Mapy Biznesu mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów.
 5. Wszystkie przesłane informacje umieszczane jako Informacje są informacjami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, opisach itp. nie są opiniami platformy NewsMap.pl. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.
 6. Administrator ma prawo moderacji zawartych w platformie komentarzy i wpisów.

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

 1. Właściciel i Administratorzy mają obowiązek:
  • – dbać o dobry wizerunek platformy NewsMap.pl,
  • – w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • – stale ulepszać funkcjonowanie platformy NewsMap.pl,
  • – dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu NewsMap.pl.
 2. Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Platformie ma prawo do:
  • – edytowania Informacji zawartych w platformie NewsMap.pl
  • – Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 3. Właściciel i Administratorzy z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin.
 4. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z platformy NewsMap.pl;
  • – za problemy w funkcjonowaniu platformy NewsMap.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • – niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z platformy NewsMap.pl przez Użytkowników;
  • – skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • – przerwy w świadczeniu serwisu NewsMap.pl zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Platformy;
  • – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela platformy NewsMap.pl;
 5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem serwisu NewsMap może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel NewsMap.pl, firma NewsMap sp z o.o.

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

  1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w platformie NewsMap.pl. zgodnie z Ustawą RODO.
  2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
  3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz Polityce transparentności.

Dostęp PREMIUM do monitoringu Interaktywnej Mapy Wolnego Biznesu

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 2. Klient zgłaszający się przez formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wystawienia faktury proforma za zakup dostępu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży – numer rachunku bankowego 66 1050 1025 1000 0090 3104 1990 ING Bank Śląski.
 5. Klient otrzymuje produkt po zaksięgowaniu przelewu lub przesłania potwierdzenia przelewu w postaci unikalnego linku z dostępem do mapy interaktywnej maksymalnie w ciągu 24 godzin
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży dostępu do mapy interaktywne ze względu na ograniczone zasoby techniczne.
 7. W przypadku wyświetlania mapy z kilku urządzeń jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa Administrator ma prawo do zablokowania spersonalizowanej mapy. Blokada poprzedzona będzie ostrzeżeniem.
 8. Z uwagi na cyfrowy charakter produktu, Sprzedawca nie przewiduje zwrotów.

Rozdział VI
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2021 r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: kontakt@newsmap.pl