Regulamin korzystania z platformy informacyjnej NewsMap.pl

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczuciu bezpieczeństwa. Prezentujemy w nim zasady korzystania z serwisu oraz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nasi użytkownicy dostarczają nam korzystając z serwisu.

NewsMap.pl jest własnością firmy NewsMap sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozdział I
Definicje

 1. Jako platformę informacyjną NewsMap.pl rozumiemy stronę internetową,  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z platformy informacyjnej NewsMap.pl.
 3. Informacja to każdy marker na mapie dodany przez redaktora do platformy internetowej NewsMap.pl.

Rozdział II
Zasady korzystania z platformy informacyjnej NewsMap.pl

 1. Korzystanie z platformy NewsMap.pl oraz rejestracja jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Wszystkich Użytkowników serwisu NewsMap.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Przesyłanie informacji do platformy NewsMap.pl i zamieszanie w bazach danych treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 4. Przesyłane przez Użytkowników Informacje mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów.
 5. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, opisach itp. nie są opiniami platformy NewsMap.pl. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.
 6. Administrator ma prawo moderacji zawartych w platformie komentarzy.

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

 1. Właściciel i Administratorzy mają obowiązek:
  • – dbać o dobry wizerunek platformy NewsMap.pl,
  • – w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • – stale ulepszać funkcjonowanie platformy NewsMap.pl,
  • – dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu NewsMap.pl.
 2. Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Platformie ma prawo do:
  • – edytowania Informacji zawartych w platformie NewsMap.pl
  • – Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 3. Właściciel i Administratorzy z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin.
 4. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z platformy NewsMap.pl;
  • – za problemy w funkcjonowaniu platformy NewsMap.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • – niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z platformy NewsMap.pl przez Użytkowników;
  • – skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • – przerwy w świadczeniu serwisu NewsMap.pl zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Platformy;
  • – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela platformy NewsMap.pl;
 5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem serwisu NewsMap może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel NewsMap.pl, firma NewsMap sp z o.o.

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w platformie NewsMap.pl.

Rozdział VI
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2015 r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: info@newsmap.pl