Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

Pierwsza Elementarna Szkoła Ludowa mieściła się w arendzie dworskiej. Posesja i będące na niej budynki otrzymały nazwę "Posady szkolnej". Budynek posiadał jedna salę lekcyjną, sień i izbę dla nauczyciela. Nauka dla dzieci odbywała się równolegle w dwóch grupach według zaawansowania w czytaniu, pisaniu i rachunkach. Lekcje trwały cały dzień, do południa w języku rosyjskim, po południu w języku polskim. Którego języka nauczyciel uczył więcej zależało od jego postawy moralnej i patriotycznej. Rok szkolny trwał 3-4 miesiące w czasie późnej jesieni i zimy. W czasie wiosny i lata młodzież musiała pracować, gdyż warunki życia w tych latach były bardzo trudne. Na naukę mogło uczęszczać tylko 1 lub 2 dzieci z rodziny, wybierano zatem najzdolniejszych. Założenie szkoły w Ostrowach przyjęto z początku niechętnie, rozumowano: "jak będzie dużo uczonych panów, to mogą oni przywrócić pańszczyznę". W wyżej wymienionym budynku szkoła mieściła się 9 lat.

W późniejszych latach wzrosła liczba dzieci uczących się, w związku z czym mieszkańcy wsi Ostrowy zakupili we wsi Biała budynek drewniany. Przewieziono go i postawiono na placu po dworskim zwanym "Górką". Posiadał on bardzo dużą salę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Dnia 13 czerwca 1915 pożar zniszczył całkowicie budynek szkoły w Ostrowach. Sale lekcyjne umieszczono wtedy w budynkach wynajętych na wsi.

szkoła podstawowa nad okszą

Po 1915 roku przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego. Na murach spalonej dworskiej owczarni na Górce wykonano bardzo wysoki dach kryty strzechą, gdzie znalazła miejsce jedna duża sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. W roku 1918 już w niepodległej Polsce szkoła obejmuje nauczaniem około 250 dzieci, do 5 klas. W dniu 3 maja 1924 roku następuje odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki, a szkole nadano jego imię z okazji 40-lecia.

Od 1927 roku następuje remont budynku szkolnego na Górce. W tym stanie budynek przetrwał d o1959 roku.  Z uwagi na poziom organizacyjny szkoły do roku 1935 (5 klas) część młodzieży uczęszczała do klasy szóstej i siódmej Szkoły Podstawowej w Miedźnie.

W 1937/38 po raz pierwszy w swej historii szkoła otrzymuje nowy stopień organizacyjny i staje się szkołą siedmioklasową stopnia trzeciego. W tym czasie szkoły były liczne i do szkoły uczęszczało ponad 300 dzieci.

Korzystając z pomocy sąsiedzkiej w r. szk. 1937/38 i 1938/39 do tutejszej szkoły do kl. VI i VII uczęszczała grupa młodzieży z Kocina Starego. Przed II wojną światową poczyniono starania związane z budową nowej szkoły w Ostrowach. Sprawy były bardzo zaawansowane ale przerwała je wojna. Wybuch wojny przyniósł wielkie spustoszenia. Wieś została zniszczona w 55%. Po zakończeniu działań wojennych 2 października 1939 roku Niemcy włączyli teren naszej szkoły O.S. Ober Schleisen (Górny Śląsk) i zezwolili na prowadzenie szkoły w bardzo trudnych warunkach materialnych i ogólnego przygnębienia.

Rok 1945, 9 maja koniec wojny. Następuje czas nadziei i budowania. Rok szkolny rozpoczyna się 18 marca 1945 roku. W salach lekcyjnych brakuje wszystkiego: ławek, krzeseł, stołów, tablic. Rodzice przynoszą do szkoły własny sprzęt. Zawiązuje się Komitet Rodzicielski. Po latach niewoli 3 maja 1945 roku młodzież i społeczeństwo Ostrów obchodzi Święto Narodowe. W latach 1945/48 do Ostrów dociera pomoc humanitarna. Ta forma pomocy nie cieszyła się jednak sympatia społeczeństwa, gdyż uważano ją za początek "kołchozów".W roku 1947/48 zostaje zorganizowana wycieczka na Wystawę Ziem Odzyskanych do Wrocławia.

W roku szkolnym 1947/48 została zorganizowana pierwsza w dziejach szkoły - Biblioteka Szkolna. Pierwsze książki to: "W pustyni i w puszczy", "Krzyżacy", Czółnem przez morze", "Słoneczko", "Chłopcy z Placu Broni", "Wśród naszych łąk i borów", "Antek", "Janko Muzykant", "Nasza szkapa". Od roku 1946 bardzo uroczyście obchodzono "Święto Morza", śpiewano wówczas piosenki o morzu i puszczano statki, jak również wygłaszano przemówienia o znaczeniu morza (mam nadzieje że po zakończeniu budowy zbiornika wodnego zwyczaj ten powróci do Ostrów). Od roku 1946 szkoła również uroczyście obchodziła "Dni Lasu". Wiązało się to z rolą jaką spełniał las w czasie wojny. Był schronieniem dla ludności, żołnierzy i partyzantów. W późniejszych latach w Ostrowach odbywały się kursy dokształcające dla młodzieży w wieku 15-20 lat które z przyczyn wojny miały zaległości w nauce a wyrażały chęci do nauki. Na bardzo duże podziękowanie zasługują nauczyciele którzy nauczali przez te lata w szkole, za co niech im będzie cześć i chwała, wieczna pamięć za Ich powołanie i spełniony trud dla wielu pokoleń.

Po wieloletnich staraniach w roku 1957 rozpoczęto budowę szkoły, którą ukończono w 1959r. W pierwotnej wersji szkoła miała "stanąć" na starym placu szkolnym zwanym Górką. Ze względu na trudny dojazd i niekorzystne położenie zmieniono lokalizację na obecną. Dnia 27 lipca roku szkolnego 1959/60 na jubileusz 75-lecia istnienia szkoły z Narodowej Akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego zostaje oddany do użytku dawno oczekiwany obiekt szkolny. Nowej szkole nadano imię Hanki Sawickiej. Na te czasy jest to nowoczesna placówka z salami lekcyjnymi, gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką, pokojem nauczycielskim oraz dwoma mieszkaniami dla nauczycieli. W szkole powstają nowe oddziały, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. Uroczystość oddania szkoły wywarła wielkie wrażenie na zgromadzonych przedstawicielach władz powiatowych, młodzieży szkolnej, na miejscowej ludności. Wydarzenie to stało się historycznym faktem w dziejach wsi Ostrowy. W dniu 31 grudnia 1960 roku do Ostrów "przypłynęła wielka oświata" po raz pierwszy w murach szkoły zaświeciła żarówka elektryczna, zagrało radio i na ekranie telewizora ukazał się obraz.

W roku szkolnym 1960/61 zostaje zorganizowana w Ostrowach Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która w tej formie przetrwała do roku szkolnego 1966/67. Od roku 1967/68 przyjęła status Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W drugiej połowie lat 1960 przypadła "złota dekada" rozwoju szkoły. Szkoła Podstawowa wraz z Zasadniczą Szkołą Rolniczą liczy 350 uczniów i 18 nauczycieli. Występuje problem mieszkań, w związku z czym w listopadzie 1968 roku Gromadzka Rada Narodowa w Ostrowach podjęła uchwałę o budowie Domu Nauczyciela. Budowę zakończono w 1972 roku. W roku szkolnym 1966/67 w Polsce następuje reorganizacja szkolnictwa podstawowego i średniego.Po raz pierwszy w swej historii szkoła osiąga ośmiostopniowy (klasowy) stopień organizacji. Od 1966 roku w istniejącej klubo-kawiarni w Ostrowach rozwija się życie kulturalne. Młodzież interesuje się w dużym stopniu muzyką, piosenką i historią okolicy. Przy szkole podstawowej działa Związek Harcerstwa Polskiego przy współpracy nauczycieli. Harcerze brali udział w obozach, wycieczkach krajoznawczych, zawodach sportowych. Udzielali pomocy osobom starszym i samotnym. Korzystali z własnego ośrodka wypoczynkowego w Antoniach koło Popowa. W roku 1974-1975 w budynku szkolnym ma miejsce montaż instalacji centralnego ogrzewania i sanitariów. Dokonano remontu wnętrza szkoły, dachu poprzez przełożenie dachówki na budynku głównym oraz ułożono płyty eternitowe na sali gimnastycznej. Budynek otrzymał nową elewację. W 1984 roku Rada Sołecka wspomaga działanie szkoły w budowie asfaltowego boiska. Obiekt ten poprawił warunki uprawiania sportu.

W roku 1984 szkoła w Ostrowach ukończyła 100 lat. Jubileuszu nie obchodzono, ale placówka tryumfuje swoje istnienie i dokonania: - pracowała w trzech formacjach ustrojowych, w feudalizmie, kapitalizmie, demokracji ludowej, - przeżyła koszmar i doświadczenie dwóch wojen światowych, - doczekała się odkrycia atomu i lądowania człowieka na Księżycu, - uczestniczyła w obchodach Milenium państwa polskiego, - była Świadkiem wyboru Papieża-Polaka, - progi szkoły przekroczyło 107 nauczycieli, w tym 7 - miejscowego pochodzenia, - pracowało 5 małżeństw nauczycielskich, - nauczycielami zostało 52 absolwentów, - wyższe szkoły rolnicze ukończyło 5 osób, średnie 26, - technika górnicze ukończyły 4 osoby, 1 osoba AGH, - szkoły medyczne ukończyło 20 osób w tym wyższe 5 - inne typy szkół średnich ukończyły 54 osoby w tym studia politechniczne 11 osób, - duchownymi zostały 3 osoby. W 1993 roku Rada Pedagogiczna i Dyrekcja szkoły podejmują działania w wyniku których Kuratorium Oświaty w Częstochowie podejmuje 7 maja tegoż roku decyzję o anulowaniu dotychczasowego patrona szkoły - Hanki Sawickiej. Tutejsze społeczeństwo opowiedziało się jednoznacznie za przywróceniem szkole jej dawnego patrona - Tadeusza Kościuszki. W tym celu Rada Pedagogiczna i Dyrekcja Szkoły opracowała program dla młodzieży szkolnej uwzględniający historię szkoły i przybliżenie postaci przyszłego patrona. Uroczystość przywrócenia patrona szkoły ustalono na 3 maja 1994 roku w 200 rocznicę insurekcji Kościuszkowskiej, w 70 rocznicę nadania pierwszego imienia szkole oraz w 110 rocznicę istnienia szkoły. W dniu 3 maja 1994 r. na odświętnie przygotowany obiekt szkolny przybyli: - mieszkańcy wsi Ostrowy 1500 osób, - młodzież szkolna, - wychowawcy, - organizacje społeczne, - przedstawiciele szkół ościennych, - zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty w Częstochowie, - delegacja władz rejonowych i gminnych, - oraz liczni wychowankowie szkoły mieszkający w różnych regionach Polski. Uroczystość miała charakter patriotyczno-religijny.

Opublikowane: Lipiec 12th, 2018 4:30 pm