Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej na budynek użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 797 916,45 zł ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE: Inwestycja ma na celu utworzenie zasobu mieszkaniowego gminy (mieszkań socjalnych i lokali zastępczych), bazy na potrzeby działalności OSP Lipnica Dolna oraz świetlicy wiejskiej dla mieszkańców. Budynek z lat 90-tych stanowił niedokończoną inwestycję społeczną i ulegał degradacji. Inwestycja przewiduje: wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych co, kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, odgromowej, wykonanie elewacji i prac wykończeniowych budynku, montaż instalacji fotowoltaiki , wykonanie robót zewnętrznych wraz z ogrodzeniem. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla mieszkańców Lipnicy którzy od lat wnioskowali o zmianę i zagospodarowanie oraz zakończenie budowy tego budynku. Budynek zlokalizowany jest na terenach należących do zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej o powierzchni 32, 3065 ha. Utworzone mieszkania socjalne służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiar przemocy, samotnych matek) ale również zaspokojeniu potrzeb w przypadku innych sytuacji kryzysowych (np. powódź, pożar) w postaci lokali zastępczych. Działaniem kompleksowym będzie stworzenie bazy operacyjnej OSP. Działania te przyczynią się do zapewnienia bazy lokalowo-magazynowej na wypadek wystąpienia w gminie sytuacji kryzysowej/klęski żywiołowej. Inwestycja wywiera pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców gminy za szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi Lipnica Dolna. Mieszkania socjalne będą dostępne dla osób potrzebujących z całego terenu gminy, dzięki stworzeniu bazy dla OSP nastąpi poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców a stworzenie świetlicy wiejskiej wpłynie pozytywnie na aktywizację mieszkańców Lipnicy Dolnej i okolicznych wsi.
DOFINANSOWANIE:
  • Inwestycja została dofinansowana w kwocie 2 741 958,12 zł.
 

Opublikowane: 20 grudnia, 2023 5:19 pm, ostatnia aktualizacja: 29 grudnia, 2023 at 11:25 am