Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 45 osób w tym: 29 kobiet, 16 mężczyzn osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bycia osobą starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren Gminy Brzyska w okresie do 31.12.2023 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”. Udział w Klubie Seniora daje możliwość spotykania się z innymi Uczestnikami, spędzania wolnego czasu oraz korzystania z wyposażenia Klubu w czasie jego funkcjonowania. Udział w projekcie jest częściowo odpłatny. Odpłatność jest pobierana od uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za wszystkie realizowane w ramach projektu usługi. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która: W ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych Uczestnik ma zapewnione:

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 5:50 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 10:38 am