Program „Nowe szanse – lepsza przyszłość”

Gmina Brzyska w latach 2020/2021 realizowała projekt pn.: „Nowe szanse – lepsza przyszłość” w partnerstwie z Fundacją Aktywna Galicja, który miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywnej integracji oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób biorących udział w projekcie. W wyniku projektu „Nowe szanse – lepsza przyszłość” w 2020 roku dla 20 uczestników z terenu gminy Brzyska zorganizowano szkolenia zawodowe .Dla każdej z nich została określona indywidualna ścieżka reintegracji. Działaniami poprzedzającymi właściwe szkolenie zawodowe i staż pracy wraz z płatnym stypendium, były różne formy wsparcia tj.: Program został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kwota całkowita – 63 960,00 zł Kwota dofinansowania – 50 231, 75 zł

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 5:52 pm, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2024 at 2:23 pm