Pałac Wołłowiczów w Pawłowiczach (gm. Kuźnica)

Obiekt jest jednym z nielicznych pałaców murowanych, pochodzących z początku XVII w., zachowanych na terenie województwa podlaskiego. Wołłowiczowie stanowili jeden z rodów najwybitniejszych możnowładców Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy skolonizowali znaczące obszary ziem dzisiejszego województwa podlaskiego, zakładali wsie i miasteczka, fundowali parafie, budowali kościoły, cerkwie i zbory. Pałac został wzniesiony w 1610 r., natomiast w wieku XVIII nadano mu klasycystyczny wygląd. Na elewacji frontowej wmurowana jest tablica fundacyjna z 1610 roku  z inskrypcją i herbem Wołłowiczów.

Pałac w Pawłowiczach

Opublikowane: Marzec 2nd, 2022 12:22 pm, ostatnia aktualizacja: Marzec 8th, 2022 at 4:31 pm