Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała dz. ewid. 646

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.709.237,12 DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.541.357,00 zł TERMIN REALIZACJI: 2021-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Etap I: wykonanie warstwy jezdni z nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o długości 862,25 mb.  Etap II: rozbudowa drogi o długości 999,96 mb:   - wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego łącznej na podbudowie z kruszywa łamanego  - wykonanie ciągu pieszego o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej   - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m z klińca dolomitowego   - utwardzenie istniejących i nowych zjazdów nawierzchnią z kostki betonowej brukowej   - przebudowa istniejących rowów przydrożnych na rowy trawiasto-infiltracyjne oraz rowy z umocnionymi skarpami płytami ażurowymi,   - wykonanie odwodnienia.  Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. Istotnym elementem jest budowa chodnika na drugim etapie drogi oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi. 
[smartslider3 slider="345"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 11:43 am, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 11:51 am